ORCA CUP 2023 - výsledky / results

Facebook icon

Bratislava nedávno hostila jednu z najzaujímavejších plaveckých súťaží roka, 24. ročník súťaže ORCA CUP. Toto podujatie s viac ako 770 účastníkmi zo 68 rôznych klubov ukázalo neuveriteľný talent a odhodlanie plavcov z celého Slovenska aj okolitých krajín. Atmosféra bola elektrizujúca.

V prvom rade vyslovujeme úprimnú vďaku všetkým účastníkom, ktorí sa zaslúžili o obrovský úspech tohto podujatia. Každý plavec preukázal nesmierne zručnosti, odhodlanie a športového ducha, vďaka čomu sa ORCA CUP stal skutočnou oslavou plaveckých športov. Od nováčikov až po skúsených veteránov, všetci prispeli k živej tapisérii talentov, ktorá sa rozvinula vo vodách bratislavskej päťdesiatky.

Osobitné poďakovanie patrí všetkým klubom, ktoré vyslali svojich športovcov súťažiť na toto podujatie. Tieto kluby neúnavne pracujú na výchove a rozvoji plaveckých talentov a ich úsilie sa prejavilo vo výnimočných výkonoch, ktorých sme boli svedkami počas celej súťaže. Ich oddanosť športu je chvályhodná a ich prínos pre plaveckú komunitu je neoceniteľný. Vyjadrujeme tiež vďaku dobrovoľníkom, ktorí nezištne venovali svoj čas a energiu na zabezpečenie hladkého priebehu ORCA CUP. Ich práca v zákulisí sa často prehliada, ale bez ich neochvejného nasadenia by podujatia takéhoto rozsahu neboli možné. Títo dobrovoľníci zohrali kľúčovú úlohu pri tom, aby sa ORCA CUP stal nezabudnuteľným zážitkom - od organizácie logistiky až po poskytovanie podpory účastníkom.

Osobitnú zmienku si zaslúžia rozhodcovia za svoje bezchybné rozhodovanie a fair play. Ich odborné znalosti pri presadzovaní pravidiel súťaže zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov. Ich odhodlanie zachovávať integritu športu je chvályhodné a ich prínos bol kľúčový pre úspech ORCA CUP.

Počas pretekov ORCA CUP boli vytvorené dva pozoruhodné rekordy. Jeden, národný, vo vekovej skupine 12 ročných. Okrem toho bol vytvorený nový rekord ORCA CUP, čo svedčí o výnimočnom talente a tvrdom odhodlaní účastníkov. O rekord ORCA CUPu sa postarala Alexandra Hrnčárová z žilinského klubu TENAX. Gratulujeme.

Veľká vďaka patrí našim partnerom, ktorí tento rok podporili ORCA CUP. Bez ich podpory by bolo veľmi ťažké zorganizovať túto súťaž tak, ako ju mohli zažiť účastníci. Veľmi pekne ďakujeme Slovenskej plaveckej federácii, Správe telovýchovných a športových zariadení mesta Bratislavy, 4mysport.sk a very goodies. Tento projekt také finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj - najlepšie miesto pre život.

Zapíšte si do kalendárov, že 25. ročník sa bude konať od 3. do 5. mája 2024 v Bratislave. ORCA CUP každým ďalším ročníkom neustále rastie a priťahuje tých najlepších plavcov zo širokého okolia.

Na záver možno konštatovať, že ORCA CUP 2023 v Bratislave bol obrovským úspechom, ktorý zanechal v plaveckej komunite nezmazateľnú stopu. Bol oslavou talentu účastníkov, obetavosti klubov, nezištnosti dobrovoľníkov a odbornosti rozhodcov. Všetkým zúčastneným vyslovujeme úprimné uznanie a netrpezlivo sa tešíme na ďalší ročník tohto pozoruhodného podujatia v máji 2024.


Bratislava recently played host to one of the most exciting swimming competitions of the year, the highly anticipated ORCA CUP. With over 770 participants hailing from 68 different clubs, this event showcased the incredible talent and dedication of swimmers from across the region. The atmosphere was electric.

First and foremost, we extend our heartfelt gratitude to all the participants who made this event a resounding success. Each swimmer demonstrated immense skill, determination, and sportsmanship, making the ORCA CUP a true celebration of the aquatic arts. From rookies to seasoned veterans, they all contributed to the vibrant tapestry of talent that unfolded in the waters of Bratislava.

A special thanks go out to the 68 clubs that sent their top athletes to compete in this prestigious event. These clubs have worked tirelessly to nurture and develop swimming talent, and their efforts were evident in the exceptional performances witnessed throughout the competition. Their dedication to the sport is commendable, and their contributions to the swimming community are invaluable.

We also express our gratitude to the volunteers who selflessly dedicated their time and energy to ensure the smooth running of the ORCA CUP. Their behind-the-scenes work is often overlooked, but without their unwavering commitment, events of this magnitude would not be possible. From organizing logistics to providing support to the participants, these volunteers played a crucial role in making the ORCA CUP an unforgettable experience.

The referees deserve a special mention for their impeccable judgment and fair play. Their expertise in enforcing the rules of the competition ensured a level playing field for all participants. Their commitment to maintaining the integrity of the sport is commendable, and their contributions were instrumental in the success of the ORCA CUP.

Amidst the thrilling races and intense competition, two remarkable records were set during the ORCA CUP. One swimmer in the 12 age group shattered a national record, leaving a mark of excellence that will inspire future generations of swimmers. Additionally, a new ORCA CUP record was established, a testament to the exceptional talent on display and the fierce determination of the participants.

A big thank you to our partners who supported ORCA CUP this year. Without their support it would have been very difficult to organize this competition as the participants could experience it. We would like to thank Slovak Swimming Federation, STaRZ, 4mysport.sk and very goodies. This project was financially supported by the Bratislava Municipality - the best place to live.

Mark your calendars, because from May 3rd to May 5th, 2024, the swimming community will once again gather in Bratislava to witness the next installment of this thrilling event. With each passing year, the ORCA CUP continues to grow in stature, attracting the finest swimmers from far and wide.

In conclusion, the ORCA CUP 2023 in Bratislava was a resounding success, leaving an indelible mark on the swimming community. It celebrated the talents of the participants, the dedication of the clubs, the selflessness of the volunteers, and the expertise of the referees. We extend our heartfelt appreciation to everyone involved and eagerly look forward to the next installment of this remarkable event in May 2024.

Záznam z pretekov | Stream from the event

Event reference: 


« späť