2023

ORCA CUP 2023 - výsledky / results

Bratislava nedávno hostila jednu z najzaujímavejších plaveckých súťaží roka, 24. ročník súťaže ORCA CUP. Toto podujatie s viac ako 770 účastníkmi zo 68 rôznych klubov ukázalo neuveriteľný talent a odhodlanie plavcov z celého Slovenska aj okolitých krajín. Atmosféra bola elektrizujúca. V prvom rade vyslovujeme úprimnú vďaku všetkým účastníkom, ktorí sa zaslúžili o obrovský úspech tohto podujatia. Každý plavec preukázal nesmierne zručnosti, odhodlanie a športového ducha, vďaka čomu sa ORCA CUP stal skutočnou oslavou plaveckých športov. Od nováčikov až po skúsených veteránov, všetci prispeli k živej tapisérii talentov, ktorá sa rozvinula vo vodách bratislavskej päťdesiatky. Osobitné poďakovanie patrí všetkým klubom, ktoré vyslali svojich športovcov súťažiť na toto podujatie. Tieto kluby neúnavne pracujú na výchove a rozvoji plaveckých talentov a ich úsilie sa prejavilo vo výnimočných výkonoch, ktorých sme boli svedkami počas celej súťaže. Ich oddanosť športu je chvályhodná a ich prínos pre plaveckú komunitu je neoceniteľný. Vyjadrujeme tiež vďaku dobrovoľníkom, ktorí nezištne venovali svoj čas a energiu na zabezpečenie hladkého priebehu ORCA CUP. Ich práca v zákulisí sa často prehliada, ale bez ich neochvejného nasadenia by podujatia takéhoto rozsahu neboli možné. Títo dobrovoľníci zohrali kľúčovú úlohu pri tom, aby sa ORCA CUP stal nezabudnuteľným zážitkom - od organizácie logistiky až po poskytovanie podpory účastníkom. Osobitnú zmienku si zaslúžia rozhodcovia za svoje bezchybné rozhodovanie a fair play. Ich odborné znalosti pri presadzovaní pravidiel súťaže zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov. Ich odhodlanie zachovávať integritu športu je chvályhodné a ich prínos bol kľúčový pre úspech ORCA CUP. Počas pretekov ORCA CUP boli vytvorené dva pozoruhodné rekordy. Jeden, národný, vo vekovej skupine 12 ročných. Okrem toho bol vytvorený nový rekord ORCA CUP, čo svedčí o výnimočnom talente a tvrdom odhodlaní účastníkov. O rekord ORCA CUPu sa postarala Alexandra Hrnčárová z žilinského klubu TENAX. Gratulujeme. Veľká vďaka patrí našim partnerom, ktorí tento rok podporili ORCA CUP. Bez ich podpory by bolo veľmi ťažké zorganizovať túto súťaž tak, ako ju mohli zažiť účastníci. Veľmi pekne ďakujeme Slovenskej plaveckej federácii, Správe telovýchovných a športových zariadení mesta Bratislavy, 4mysport.sk a very goodies. Tento projekt také finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj - najlepšie miesto pre život. Zapíšte si do kalendárov, že 25. ročník sa bude konať od 3. do 5. mája 2024 v Bratislave. ORCA CUP každým ďalším ročníkom neustále rastie a priťahuje tých najlepších plavcov zo širokého okolia. Na záver možno konštatovať, že ORCA CUP 2023 v Bratislave bol obrovským úspechom, ktorý zanechal v plaveckej komunite nezmazateľnú stopu. Bol oslavou talentu účastníkov, obetavosti klubov, nezištnosti dobrovoľníkov a odbornosti rozhodcov. Všetkým zúčastneným vyslovujeme úprimné uznanie a netrpezlivo sa tešíme na ďalší ročník tohto pozoruhodného podujatia v máji 2024. Bratislava recently played host to one of the most exciting swimming competitions of the year, the highly anticipated ORCA CUP. With over 770 participants hailing from 68 different clubs, this event showcased the incredible talent and dedication of swimmers from across the region. The atmosphere was electric. First and foremost, we extend our heartfelt gratitude to all the participants who made this event a resounding success. Each swimmer demonstrated immense skill, determination, and sportsmanship, making the ORCA CUP a true celebration of the aquatic arts. From rookies to seasoned veterans, they all contributed to the vibrant tapestry of talent that unfolded in the waters of Bratislava. A special thanks go out to the 68 clubs that sent their top athletes to compete in this prestigious event. These clubs have worked tirelessly to nurture and develop swimming talent, and their efforts were evident in the exceptional performances witnessed throughout the competition. Their dedication to the sport is commendable, and their contributions to the swimming community are invaluable. We also express our gratitude to the volunteers who selflessly dedicated their time and energy to ensure the smooth running of the ORCA CUP. Their behind-the-scenes work is often overlooked, but without their unwavering commitment, events of this magnitude would not be possible. From organizing logistics to providing support to the participants, these volunteers played a crucial role in making the ORCA CUP an unforgettable experience. The referees deserve a special mention for their impeccable judgment and fair play. Their expertise in enforcing the rules of the competition ensured a level playing field for all participants. Their commitment to maintaining the integrity of the sport is commendable, and their contributions were instrumental in the success of the ORCA CUP. Amidst the thrilling races and intense competition, two remarkable records were set during the ORCA CUP. One swimmer in the 12 age group shattered a national record, leaving a mark of excellence that will inspire future generations of swimmers. Additionally, a new ORCA CUP record was established, a testament to the exceptional talent on display and the fierce determination of the participants. A big thank you to our partners who supported ORCA CUP this year. Without their support it would have been very difficult to organize this competition as the participants could experience it. We would like to thank Slovak Swimming Federation, STaRZ, 4mysport.sk and very goodies. This project was financially supported by the Bratislava Municipality - the best place to live. Mark your calendars, because from May 3rd to May 5th, 2024, the swimming community will once again gather in Bratislava to witness the next installment of this thrilling event. With each passing year, the ORCA CUP continues to grow in stature, attracting the finest swimmers from far and wide. In conclusion, the ORCA CUP 2023 in Bratislava was a resounding success, leaving an indelible mark on the swimming community. It celebrated the talents of the participants, the dedication of the clubs, the selflessness of the volunteers, and the expertise of the referees. We extend our heartfelt appreciation to everyone involved and eagerly look forward to the next installment of this remarkable event in May 2024. Záznam z pretekov | Stream from the event
10.05.2023

ORCA CUP 2023 - štartová listina | start list

Už o niekoľko dní sa na Pasienkoch začnú plavecké preteky ORCA CUP 2023. Po odhláškach uzatvárame štartovú listinu, na ktorej je viac ako 770 plavcov zo 68 klubov zo Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny, Rumunska, Poľska, Estónska, Maďarska a Luxemburska. Plavci sa zúčastnia na viac ako 3700 individuálnych štartoch. ------ In just a few days the ORCA CUP 2023 swimming competition will start. After the withdrawals we are closing the start list with over 770 swimmers from 68 clubs from Slovakia, Czech Republic, Ukraine, Romania, Poland, Estonia, Hungary and Luxembourg. Swimmers will take part in more than 3700 individual starts.
02.05.2023

Online výsledky / Online results

Online výsledky z XXIV. ORCA CUP sú k dispozícii na www.swimrankings.net. Prípadne ich môžete sledovať tu, vložené nižšie. ----- Online results from the XXIV. ORCA CUP are available at www.swimrankings.net. Alternatively, you can follow them here, embedded below. Výsledky / Results
27.04.2023

Online prenos / Online stream

Najväčšiu tohtoročnú plaveckú súťaž môžete sledovať z pohodlia domova. PK ORCA Bratislava vám spolu so svojimi partnermi prinesie priamy prenos z celého XXIV. ORCA CUP až k vám domov. Celý prenos bude na YouTube kanáli ORCA Family a fotografie a zaujímavé informácie vám budeme prinášať aj na našich sociálnych sieťach. Samozrejme, prenos si môžete pozrieť aj priamo tu. ---- You can watch this year's biggest swimming competition from the comfort of your home. Swim club ORCA Bratislava together with its partners will bring you live coverage of the XXIV. ORCA CUP to your home. The entire broadcast will be on the ORCA Family YouTube channel and we will also bring you photos and interesting information on our social networks. Of course, you can also watch the broadcast directly here. Momentálne prebieha Playlist z pretekov poldeň - piatok rozplavby | 1st session - friday heats poldeň - piatok, preteky pre deti | 2nd session - youngest swimmers poldeň - sobota finále | 3rd session - friday finals poldeň - soboty, rozplavby | 4th session - saturday heats poldeň - sobota, preteky pre deti | 5th session - youngest swimmers poldeň - sobota, finále | 6th session - saturday finals poldeň - nedeľa rozplavby | 7th session - sunday heats poldeň - nedeľa finále | 8th session - sunday finals
27.04.2023

ORCA CUP 2023

Tohtoročný 24. ročník ORCA CUP-u je opäť najväčšou plaveckou súťažou na Slovensku. Vraciame sa na úroveň najobsadenejšieho ročníka, ktorý bol v roku 2019. Tento rok sa do súťaže prihlásilo celkovo 889 plavcov a plavkýň zo 70 klubov z 8 európskych krajín. Na účastníkov čaká ako vždy nabitý program, ktorý je tradične rozdelený na dopoludňajší blok rozplavieb a popoludňajší finálový blok. V piatok a v sobotu sa uskutočnia aj preteky pre najmladších plavcov, ktoré vyplnia prestávku medzi uvedenými blokmi. Celý súťažný program bude vysielaný na youtube. Tradíciou ORCA CUP-u boli vždy hviezdy podujatia. Tento rok sa vrátime do minulosti. Osobnosťou tohtoročnej súťaže bude Miloslav Roľko, ktorý bude odovzdávať medaily najmladším súťažiacim a nájde si čas aj na autogramiádu. O tom, vám však prinesieme samostatný článok. ----- This year's 24th edition of the ORCA CUP is again the biggest swimming competition in Slovakia. We are returning to the level of the busiest edition which was in 2019. This year a total of 889 swimmers and swimmers from 70 clubs from 8 European countries have been registered. As always, the participants will have a busy program traditionally divided into a morning heats session and an afternoon finals session. On Friday and Saturday, there is also a competition for the youngest swimmers, which will fill the break between the above-mentioned sessions. The entire competition program will be streamed on youtube. The tradition of ORCA CUP has always been the star of the competition. This year we will return to the past. The celebrity of this year's competition will be Miloslav Roľko who will present medals to the youngest competitors and even take time for an autograph session. We will bring you a separate article about this. Informácie pre kluby | Information for clubs Pre všetkých účastníkov je pripravený tréning vo štvrtok 04.05.2023 od 18:00 - 19:00. | Training for all participants is possible on Thursday 04.05.2023 from 18:00 - 19:00. Vzhľadom na vysoký počet účastníkov bolo dopoludňajšie plávanie rozdelené podľa kategórií (K1,K2,K3); nedeľa (K1,K2,K3-K5). | Due to the high number of participants, the morning warm-ups have been split by category (K1,K2,K3); Sunday (K1,K2,K3-K5).   Piatok | Friday Sobota | Saturday Nedeľa | Sunday Rozplavánie | warm-up K4,K5  - - 07:50 - 08:10 Rozplavánie | warm-up K3 07:50 - 08:10 07:50 - 08:10 07:50 - 08:10 Rozplavánie | warm-up K2 08:10 - 08:30 08:10 - 08:30 08:10 - 08:30 Rozplavánie | warm-up K1 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 Odhlášky sú možné iba do utorka 02.05.2023 08:00 hod. | Withdrawals are possible until Tuesday 02.05.2023 08:00
27.04.2023

Stránky

Subscribe to 2023