USMERNENIE pre ORCAčov k čiastočnému obnoveniu tréningového procesu

USMERNENIE Plaveckého klubu ORCA Bratislava k organizovanému vonkajšiemu tréningovému procesu vykonávanému pod vedením športových odborníkov v 1. fáze uvoľňovania opatrení počas koronakrízy.

 

Plavecký klub ORCA Bratislava vydáva k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 (príloha č. 1) zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport nasledovné usmernenie, ktoré je transformované na organizovanie vonkajšieho tréningového procesu našich športovcov s účinnosťou od 1.5.2020 pre skupiny športového plávania Š6, Š5, Š4, Š3, Š2, TOP1 a TOP2.

Všeobecné usmernenia k tréningového procesu:

 • Tréningy budú prebiehať na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu.
 • Skupina športovcov čakajúca na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká s prekrytými hornými dýchacími cestami v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení.
 • Pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a vykonajú dezinfekciu všetkých použitých klubových tréningových pomôcok.
 • Skupina športovcov zapojených do tréningovej činnosti na jednom športovisku, plochy 30x30m, nesmie presiahnuť 5 osôb a medzi aktívne zapojenými športovcami musí byť zachovaná vzdialenosť najmenej 2m. 
 • Športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinný počas tréningu pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty.
 • Všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia tréningu resp. sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty. Výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť (tréner) a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb.
 • V tréningu nebudú vykonávané kontaktné aktivity ako napr. štafety alebo loptové hry.
 • Každý účastník tréningového procesu (športovec a člen realizačného tímu) musí mať vlastný dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk.
 • Vzhľadom na možnú alergologickú anamnézu účastníkov tréningového procesu (športovca či člena realizačného tímu) a s tým súvisiace možné ťažkosti alergikov (slzenie, opuchy a svrbenie očí, nádchy, kýchanie, kašeľ), ktoré by mohli mylne poukazovať na nákazu COVID-19, je každý účastník tréningové procesu povinný si pred odchodom na tréning zmerať teplotu. V prípade, že má zvýšenú teplotu, tak sa tréningu NEZÚČASTNÍ.
 • Účastníkom tréningového procesu sa zakazuje využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť).
 • Je povinnosťou športovca mať a používať výhradne vlastné tréningové pomôcky, označené vlastným menom,  a to:
  •  prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, bufka, šatka, ...)
  • vlastná fľaša na vodu,
  •  karimatka,
  •  uterák,
  •  švihadlo,
  •  expander - ťahadlo, ktoré pre svojich členov zabezpečil klub (skupiny TOP1, TOP2 a Š2),
  •  dezinfekčný prostriedok na ruky.
 • Je povinnosťou športovca počúvať pokyny trénera a ostatných členov realizačného tímu a byť zodpovedný a dodržiavať 2m odstup od ostatných účastníkov tréningového procesu.

 

Príloha: Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_s...

 

Mgr. Irena Adámková v.r. 

predseda Plaveckého klubu ORCA Bratislava

 

 « späť