Konferencia PK ORCA Bratislava 2016

Vážení športoví priatelia,

dňa 8..7.2016 so začiatkom o 15,00 hod sa uskutoční na Muškátovej ulici 21 v Ivanke pri Dunaji  zasadnutie najvyššieho orgánu Plaveckého klubu ORCA Bratislava.

Návrh programu je obsahom pozvánky, ktorá je ako príloha priložená k tomuto článku.

Najdôležitejším a najzásadnejším predmetom rokovania bude prerokovanie a schválenie nového znenia základného dokumentu Plaveckého klubu ORCA Bratislava, a to jej Stanov, ktoré museli byť zosúladené so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Znenie pripraveného návrhu Stanov Plaveckého klubu ORCA Bratislava je rovnako ako príloha priložený k tomuto článku.

Návrh môžete pripomienkovať zaslaním písomných pripomienok na adresu orcabratislava@orcabratislava.sk .

V pripomienkach žiadame zohľadniť kontext predloženého návrhu, ako aj text zákona tak, aby boli prípadné návrhy a pripomienky v súlade s nimi.

 

Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.

Rada Plaveckého klubu ORCA Bratislava

 

 « späť