Plavecké športy

Čiastočné obnovenie činnosti Plaveckého klubu ORCA Bratislava ...

Aktualizácia 30.4.2020: Plavecký klub ORCA Bratislava, od 1.5.2020 čiastočne obnovuje svoju činnosť pre skupiny športového plávania Š6, Š5, Š4, Š3, Š2, TOP1 a TOP2. Činnosť skupín športových prípraviek P1 a P2 je aj naďalej pozastavená! Počas organizovania vonkajšieho tréningového procesu našich športovcov je každý účastník povinný riadiť sa USMERNENÍM Plaveckého klubu ORCA Bratislava, v ktorom klub transformoval opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020:  https://www.orcabratislava.sk/articles/2020-04-30/usmernenie-pre-orcacov-k-ciastocnemu-obnoveniu-treningoveho-procesu O aktualizácii usmernenia, z pohľadu možného uvoľnovania opatrení v ďalších fázach, Vás budeme priebežne informovať.   V týždni 4. - 10. 5. 2020 budú tréningy prebiehať v testovacom režime. Veríme, že to spoločne zvládneme a od 11.5.2020 nabehneme na pravidelný režim, ktorý bude môcť narušiť iba počasie :) Konkrétne termíny tréningov jednotlivých skupín budú odkomunikované v jednotlivých skupinách WhatsApp, v ktorých fungujeme už od začiatku sezóny.   Vzhľadom na čiastočné obnovenie činnosti Plavecký klub ORCA Bratislava zároveň upravuje mesačný príspevok na činnosť plaveckého klubu na mesiac MÁJ, a to nasledovne: skupiny TOP1, TOP2, Š2, Š3, Š4, Š5 a Š6: výška mesačného príspevku je  50% z výšky mesačného príspevku na sezónu 2019/2020 skupiny P1 a P2: výška mesačného príspevku je aj naďalej pozastavená   Vzhľadom k mimoriadnej situácii, nielen rodín našich členov,  ale aj z pohľadu fungovania našej športovej organizácie, ktorej ste členmi, Vás zároveň aj naďalej PROSÍME, ak Vám to vaša rodinná finančná situácia dovoľuje, o dobrovoľnú podporu nášho združenia formou dobrovoľných príspevkov nad rámec určených mesačných poplatkov na činnosť, ktoré v tejto situácii budeme chápať ako „DAR Plaveckému klubu ORCA Bratislava s obojstranným súhlasom“.   Odôvodnenie:  Náš klub, aj napriek tomu, že nemôže vykonávať svoju činnosť v plaveckých bazénoch, má záväzky, ktoré sa z existenčného pohľadu klubu nedajú len tak pozastaviť ak chceme, aby náš klub v budúcnosti aj naďalej fungoval a tréningový proces viedli športový odborníci (tréneri), na ktorých je klub právom hrdý. Tieto záväzky tvoria, po odčítaní platieb za bazén, viac ako 50% našich priemerných mesačných výdavkov. Sú to:  najmä zmluvné vzťahy (mzdové náklady) športových odborníkov - trénerov ako aj osôb, ktorých práca súvisí so správou klubu,  nájomné kancelárskych priestorov,  poštovné a telekomunikačné služby,  prenájom kancelárskej techniky,  bankové poplatky,  náklady na webové sídlo,  náklady za ekonomické služby iné drobnosti. Vaše dary za mesiac apríl sme použili napríklad aj na nákup dezinfekcie, bezkontaktných teplomerov, či nákup plaveckých bóji pre športovcov, ktoré budeme používať pri plávaní na otverených vodách. ĎAKUJEME :):)     Aktualizácia 30.3.2020: Plavecký klub ORCA Bratislava, od 1.4.2020 až do ODVOLANIA, pozastavuje povinné mesačné príspevky na činnosť plaveckého klubu,  a to príspevky všetkých členov športových skupín i plaveckých prípraviek.   Vzhľadom k mimoriadnej situácii, nielen rodín našich členov,  ale aj z pohľadu fungovania našej športovej organizácie, ktorej ste členmi, Vás zároveň PROSÍME o dobrovoľnú podporu nášho združenia formou dobrovoľných príspevkov na činnosť, ktoré v tejto situácii budeme chápať ako „DAR Plaveckému klubu ORCA Bratislava s obojstranným súhlasom“.   Odôvodnenie:  Náš klub, aj napriek tomu, že nemôže vykonávať svoju činnosť v plaveckých bazénoch, má záväzky, ktoré sa z existenčného pohľadu klubu nedajú len tak pozastaviť ak chceme, aby náš klub v budúcnosti aj naďalej fungoval a tréningový proces viedli športový odborníci (tréneri), na ktorých je klub právom hrdý.   Tieto záväzky tvoria, po odčítaní platieb za bazén, viac ako 50% našich priemerných mesačných výdavkov. Sú to:  najmä zmluvné vzťahy (mzdové náklady) športových odborníkov - trénerov ako aj osôb, ktorých práca súvisí so správou klubu,  nájomné kancelárskych priestorov,  poštovné a telekomunikačné služby,  prenájom kancelárskej techniky,  bankové poplatky,  náklady na webové sídlo,  náklady za ekonomické služby iné drobnosti. A preto Vás chceme POPROSIŤ, aby ste v tejto závažnej situácii,  keď príjmy klubu klesnú na nulovú hodnotu, zvážili či by ste, ak Vám to Vaša finančná situácia umožňuje, vedeli formou dobrovoľných príspevkov (napr. vo výške 25 až 50% bežnej výšky mesačného príspevku) DAROVAŤ časť svojich príjmov nášmu občianskemu združeniu, aby tu KLUB a naši športový odborníci boli pre Vás aj počas tejto mimoriadne zložitej situácii a o čom snívajú asi všetci naši plavci a tréneri, aj pri opätovnom otvorení bazénov. ĎAKUJEME :):)     Aktualizácia: 16.3.2020: Plavecký klub ORCA BRATISLAVA, kvôli koronavírusu v termíne od 9.3.2020 do ODVOLANIA: - prerušuje tréningy plaveckých prípraviek skupín P1 a P2, - prerušuje plavecké tréningy športových skupín Š6, Š5, Š4 a Š3, Š2, TOP1 a TOP2. Športovcom budú cez aplikáciu WhatsApp zasielané tréningy suchej prípravy.        
30.04.2020

USMERNENIE pre ORCAčov k čiastočnému obnoveniu tréningového...

USMERNENIE Plaveckého klubu ORCA Bratislava k organizovanému vonkajšiemu tréningovému procesu vykonávanému pod vedením športových odborníkov v 1. fáze uvoľňovania opatrení počas koronakrízy.   Plavecký klub ORCA Bratislava vydáva k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 (príloha č. 1) zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport nasledovné usmernenie, ktoré je transformované na organizovanie vonkajšieho tréningového procesu našich športovcov s účinnosťou od 1.5.2020 pre skupiny športového plávania Š6, Š5, Š4, Š3, Š2, TOP1 a TOP2. Všeobecné usmernenia k tréningového procesu: Tréningy budú prebiehať na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu. Skupina športovcov čakajúca na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká s prekrytými hornými dýchacími cestami v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení. Pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a vykonajú dezinfekciu všetkých použitých klubových tréningových pomôcok. Skupina športovcov zapojených do tréningovej činnosti na jednom športovisku, plochy 30x30m, nesmie presiahnuť 5 osôb a medzi aktívne zapojenými športovcami musí byť zachovaná vzdialenosť najmenej 2m.  Športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinný počas tréningu pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty. Všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia tréningu resp. sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty. Výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť (tréner) a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb. V tréningu nebudú vykonávané kontaktné aktivity ako napr. štafety alebo loptové hry. Každý účastník tréningového procesu (športovec a člen realizačného tímu) musí mať vlastný dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk. Vzhľadom na možnú alergologickú anamnézu účastníkov tréningového procesu (športovca či člena realizačného tímu) a s tým súvisiace možné ťažkosti alergikov (slzenie, opuchy a svrbenie očí, nádchy, kýchanie, kašeľ), ktoré by mohli mylne poukazovať na nákazu COVID-19, je každý účastník tréningové procesu povinný si pred odchodom na tréning zmerať teplotu. V prípade, že má zvýšenú teplotu, tak sa tréningu NEZÚČASTNÍ. Účastníkom tréningového procesu sa zakazuje využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť). Je povinnosťou športovca mať a používať výhradne vlastné tréningové pomôcky, označené vlastným menom,  a to:  prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, bufka, šatka, ...) vlastná fľaša na vodu,  karimatka,  uterák,  švihadlo,  expander - ťahadlo, ktoré pre svojich členov zabezpečil klub (skupiny TOP1, TOP2 a Š2),  dezinfekčný prostriedok na ruky. Je povinnosťou športovca počúvať pokyny trénera a ostatných členov realizačného tímu a byť zodpovedný a dodržiavať 2m odstup od ostatných účastníkov tréningového procesu.   Príloha: Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska.pdf   Mgr. Irena Adámková v.r.  predseda Plaveckého klubu ORCA Bratislava    

Sústredenie Š3, Š4, Š5 a Š6 / Poprad - ZRUŠENÉ

V súvislosti s opatreniami Úradu  verejného zdravotníctva SR o šírení koronavírusu je plánované  sústredenie v termíne 3. - 8.5.2020  v Poprade ZRUŠENÉ.    

Rebríček plavcov ORCAB za obdobie 1.1. - 31.12.2020

Ponúkame Vám priebežné poradie plavcov ORCAB na základe ich zaplávaných výkonov (FINA body 2019) v období od 1.1.2020 do 31.12.2020.
20.04.2020

Rebríček plavcov ORCAB za obdobie 1.1. - 31.12.2019

Ponúkame Vám poradie plavcov ORCAB na základe ich zaplávaných výkonov (FINA body 2018) v období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
13.04.2020

Stránky

Subscribe to Plavecké športy