Povinná lekárska športová prehliadka plavcov skupín TOP a Š1-Š4

aktualizácia 24.6.2021 (doplnenie termínov prehliadok športovcov na mesiac jún)

Upozorňujeme plavcov športového plávania tréningových skupín TOP1, TOP2, Š1, Š2, Š3 a Š4 na povinnosť absolvovať športovú lekársku prehliadku !

 

Prečo povinnosť?

Športový klub je na základe Zákona o športe povinný zabezpečiť, aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec s jeho príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej aktivite, najmenej raz ročne podrobil na účely posúdenia jeho zdravotnej spôsobilosti lekárskej prehliadke. Rozsah preventívnych prehliadok u týchto športovcov definuje vykonávacia vyhláška č. 51/2016 a zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou. 

Amatérsky športovec, ktorý nie je vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom, vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť, pričom Národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže môže predpisom alebo v pravidlách súťaže určiť ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie príslušného športu.

 

Plavecký klub ORCA Bratislava zabezpečil pre svojich športovcov lekársku prehliadku v zariadení Diagnostické centrum profesora Hamara

Adresa: Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

Objednávanie na preventívne prehliadky: termín prehliadky zabezpečí klub po dohovore s rodičom ( termíny pre športovcov zabezpečujeme postupne, a to od najstarších skupín)

Menný rozpis termínov prehliadok budeme priebežne aktualizovať. 

 

Telovýchovno – lekárska prehliadka s ergometriou obsahuje:

·         Anamnéza (osobná, rodinná, alergická, športová)

·        Rozšírené odbery krvi a moču

·         Zmeranie krvného tlaku, pulzovej frekvencie

·         Antropometrické meranie – váha, výška, %tuku, BMI

·         Spirometrické vyšetrenie – vitálna kapacita pľúc a úsilný výdych

·         Komplexné vyšetrenie orgánových systémov – prehliadka lekárom

·         EKG v pokoji

·         Ergometria – záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri , VO2max.stanovýme výpočtom

·         Vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušnej športovej aktivity

 

 

 Absolvovať prehliadku v Diagnostickom centre profesora Hamara nie je povinnosť, môžete tak urobiť u akéhokoľvek športového lekára.

 

 
 « späť