Odporúčané

USMERNENIE pre ORCAčov k čiastočnému obnoveniu tréningového...

USMERNENIE Plaveckého klubu ORCA Bratislava k organizovanému vonkajšiemu tréningovému procesu vykonávanému pod vedením športových odborníkov v 1. fáze uvoľňovania opatrení počas koronakrízy.   Plavecký klub ORCA Bratislava vydáva k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 (príloha č. 1) zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport nasledovné usmernenie, ktoré je transformované na organizovanie vonkajšieho tréningového procesu našich športovcov s účinnosťou od 1.5.2020 pre skupiny športového plávania Š6, Š5, Š4, Š3, Š2, TOP1 a TOP2. Všeobecné usmernenia k tréningového procesu: Tréningy budú prebiehať na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu. Skupina športovcov čakajúca na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká s prekrytými hornými dýchacími cestami v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení. Pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a vykonajú dezinfekciu všetkých použitých klubových tréningových pomôcok. Skupina športovcov zapojených do tréningovej činnosti na jednom športovisku, plochy 30x30m, nesmie presiahnuť 5 osôb a medzi aktívne zapojenými športovcami musí byť zachovaná vzdialenosť najmenej 2m.  Športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinný počas tréningu pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty. Všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia tréningu resp. sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty. Výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť (tréner) a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb. V tréningu nebudú vykonávané kontaktné aktivity ako napr. štafety alebo loptové hry. Každý účastník tréningového procesu (športovec a člen realizačného tímu) musí mať vlastný dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk. Vzhľadom na možnú alergologickú anamnézu účastníkov tréningového procesu (športovca či člena realizačného tímu) a s tým súvisiace možné ťažkosti alergikov (slzenie, opuchy a svrbenie očí, nádchy, kýchanie, kašeľ), ktoré by mohli mylne poukazovať na nákazu COVID-19, je každý účastník tréningové procesu povinný si pred odchodom na tréning zmerať teplotu. V prípade, že má zvýšenú teplotu, tak sa tréningu NEZÚČASTNÍ. Účastníkom tréningového procesu sa zakazuje využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť). Je povinnosťou športovca mať a používať výhradne vlastné tréningové pomôcky, označené vlastným menom,  a to:  prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, bufka, šatka, ...) vlastná fľaša na vodu,  karimatka,  uterák,  švihadlo,  expander - ťahadlo, ktoré pre svojich členov zabezpečil klub (skupiny TOP1, TOP2 a Š2),  dezinfekčný prostriedok na ruky. Je povinnosťou športovca počúvať pokyny trénera a ostatných členov realizačného tímu a byť zodpovedný a dodržiavať 2m odstup od ostatných účastníkov tréningového procesu.   Príloha: Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska.pdf   Mgr. Irena Adámková v.r.  predseda Plaveckého klubu ORCA Bratislava    

Sústredenie Š3, Š4, Š5 a Š6 / Poprad - ZRUŠENÉ

V súvislosti s opatreniami Úradu  verejného zdravotníctva SR o šírení koronavírusu je plánované  sústredenie v termíne 3. - 8.5.2020  v Poprade ZRUŠENÉ.    

Rebríček plavcov ORCAB za obdobie 1.1. - 31.12.2020

Ponúkame Vám priebežné poradie plavcov ORCAB na základe ich zaplávaných výkonov (FINA body 2019) v období od 1.1.2020 do 31.12.2020.
20.04.2020

Rebríček plavcov ORCAB za obdobie 1.1. - 31.12.2019

Ponúkame Vám poradie plavcov ORCAB na základe ich zaplávaných výkonov (FINA body 2018) v období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
13.04.2020

Veľká noc dáva nádej pre zajtrajšky, tak ako ju dáva...

Prajeme Vám pohodové prežitie Veľkonočných sviatkov.

Stránky